Oxfarm tuyển cán bộ tập huấn

Oxfarm tuyển cán bộ tập huấn cho dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản có chất lượng của trẻ em (đặc biệt là trẻ em gái và trẻ em dân tộc thiểu số)”

Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 17/9/2012

Mục tiêu tập huấn gồm kỹ năng xây dựng nhómkỹ năng chụp ảnh và viết tin bài