“Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển”

ThienNhien.Net – Đây là tên một cuốn sách vừa được Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) xuất bản, sách do GS.TS. Trần Thọ Đạt và Ths.Vũ Thị Hoài Thu đồng chủ biên.

“Biến đổi khí hậu và Sinh kế ven biển” được biên soạn dựa trên việc tổng hợp các nghiên cứu và kinh nghiệm của các quốc gia về chủ đề biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển trên các khía cạnh: tổng quan về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu lên vùng ven biển, khả năng bị tổn thương của sinh kế ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu, năng lực thích ứng của sinh kế ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu và các chính sách hỗ trợ sinh kế của nhà nước nhằm giúp người dân ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, cuốn sách cũng tóm tắt một số vấn đề về biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển ở Việt Nam.