Sóc Trăng tăng cường quản lý ô nhiễm công nghiệp

Ảnh minh họa: Việt Báo

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Sóc Trăng vừa phê duyệt Chương trình Quản lý ô nhiễm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp là chủ động phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường công nghiệp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của các cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực môi trường công nghiệp, áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu vào quá trình sản xuất.

Chỉ tiêu về môi trường đến năm 2015 là 50% cơ sở sản xuất công nghiệp, 80% cán bộ các cấp, các ngành và địa phương nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn; 25% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm từ 5-8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu trên đơn vị sản phẩm; 95% cơ sở sản xuất đang hoạt động đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường; trên 95% chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố thị trấn, trên 40% chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn làng nghề được lưu giữ, thu gom và xử lý đạt quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường.