Đồng Nai chuyển đổi gần 50 nghìn ha đất nông nghiệp

Nhiều diện tích đất trồng cây lâu năm ở Đồng Nai sẽ được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp (Ảnh: Báo Đồng Nai)

ThienNhien.Net – Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, đến năm 2020 Đồng Nai sẽ chuyển đổi trên 48,5 nghìn hécta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Báo Đồng Nai ngày 16/07/2012 đưa tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết trong giai đoạn 2011-2015 sẽ chuyển đổi trên 30 ngàn hécta và giai đoạn 2016-2020 chuyển đổi hơn trên 17,5 ngàn hécta.

Đa số đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp là diện tích trồng cây lâu năm, đất trồng lúa, đất trồng rừng sản xuất và đất nuôi trồng thủy sản.

Riêng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được giữ nguyên.

Như vậy đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp ở Đồng Nai giảm xuống còn gần 421,7 ngàn hécta.