Hà Nội đổi mới thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 16/07/2012, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3164/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này là 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: “Thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết”; Thủ tục “Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết”; 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là “Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản”; 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn là “Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại cấp xã”.