Thừa Thiên Huế chi hơn 1.000 tỷ đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt Quyết định 1065/QĐ-UBND về Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án là 1.093,12 tỷ đồng; trong đó nguồn từ ngân sách là 509,72 tỷ đồng, từ doanh nghiệp 465,00 tỷ đồng và từ đóng góp của nhân dân và các tổ chức, đoàn thể xã hội là 118,40 tỷ đồng.

Mục tiêu của Đề án là đến năm 2015 trên 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, các trung tâm huyện lỵ của tỉnh sẽ được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 60% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; giảm 50% khối lượng túi nilon sử dụng tại các siêu thị và trung tâm thương mại, các cụm dân cư tập trung so với năm 2011; 100% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý…

Đề án cũng chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể được xác định trong năm 2012 này là triển khai các dự án đầu tư xây dựng các bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại 2 huyện vùng đầm phá ven biển là Quảng Điền và Phú Vang. Đến năm 2013, các địa phương hoàn thành việc đầu tư các bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy hoạch của tỉnh, cơ bản hoàn thành và đi vào vận hành đề án vào năm 2014 và tiếp hoàn thiện, đảm bảo công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2020.