Thanh Hóa thực hiện thí điểm chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Ngày 26/03/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành khác để xây dựng đề án thành lập, quản lý và sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, tham mưu cho tỉnh phê duyệt thành lập bộ máy của Quỹ và xây dựng các điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Tỉnh cũng giao sở Nông nghiệp và PTNT lập danh sách các đối tượng liên quan trong việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời triển khai chương trình thí điểm tại địa bàn huyện Thường Xuân và gửi báo cáo trước tháng 12/2012.