Kiện toàn Ban điều phối thực hiện Công ước chống sa mạc hóa

ThienNhien.Net – Ngày 14/3, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định kiện toàn Ban điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc.

Ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc thực hiện Công ước, đồng thời chỉ đạo việc thực hiện và rà soát, đề nghị điều chỉnh Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa: phối hợp xây dựng Chương trình hành động khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Chương trình hành động tiểu khu vực Đông Nam Á; đảm bảo phù hợp với các chiến lược, chính sách của Công ước trong từng giai đoạn, trước mắt là Chiến lược 10 năm 2010 – 2020 của Công ước, phù hợp với bối cảnh ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu và yêu cầu mới của Liên Hợp Quốc về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Ban cũng kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án chống thoái hóa đất, giảm nhẹ thiên tai, hạn hán, quản lý và phát triển bền vững tài nguyên, đất, nước và rừng gắn với việc chủ động tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói, giảm nghèo ở vùng bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sa mạc hóa; xúc tiến việc thiết lập hệ thống cảnh báo sớm ở các vùng nhạy cảm, xây dựng và quản lý hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về sa mạc hóa…