Hậu Giang quy hoạch 198 điểm quan trắc môi trường

ThienNhien.Net – Quy hoạch mạng lưới Quan trắc môi trường tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt với 198 điểm quan trắc tương đương 6 thành phần môi trường: đất, nước mặt, nước mưa, nước ngầm, không khí và trầm tích.

Hệ thống lọc của trạm quan trắc môi trường (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Mục tiêu trong giai đoạn 2012-2015, tỉnh sẽ xây dựng hệ thống quan trắc phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đồng thời bổ sung, sửa đổi các chỉ tiêu quan trắc một cách đồng bộ, đầu tư trang thiết bị, chú trọng đào tạo đội ngũ quan trắc viên..

Giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đầu tư xây dựng các trạm quan trắc ở các vùng trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội, vùng sinh thái nhạy cảm với môi trường; hình thành hệ thống thông tin nối với các trạm quan trắc và phân tích môi trường của quốc gia và các tỉnh khác.

Để dự án được thực hiện hiệu quả, ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước, địa phương dự kiến huy động thêm các nguồn vốn khác từ xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ quan trắc.