Đồng Tháp quy hoạch tài nguyên nước dưới đất

ThienNhien.Net – Đề cương dự án “Quy hoạch quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” vừa được UBND tỉnh phê duyệt với tổng vốn gần 3 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 18 tháng, từ tháng 1/2012 – 6/2013.

Mục tiêu của dự án nhằm phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn, đồng thời phục vụ việc khoan, khai thác nước dưới đất phù hợp, hiệu quả.

Dự án do Trung tâm Thông tin, Kinh tế Tài nguyên nước thuộc Tổng cục Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ, lấy đó làm cơ sở cho việc quyết toán và đưa vào sử dụng.