Đồng Tháp quy hoạch quản lý, khai thác tài nguyên nước dưới đất

ThienNhien.Net – Dự án “Quy hoạch quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” vừa được UBND tỉnh phê duyệt về mặt đề cương với tổng vốn gần 3 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 18 tháng.

Mục tiêu chung của dự án nhằm phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, phục vụ việc khoan, khai thác nước dưới đất phù hợp, đúng quy định.

Việc triển khai dự án sẽ là cơ sở để phân bổ tài nguyên nước cho các ngành, đối tượng sử dụng nước trên địa bàn, bảo đảm công bằng, hợp lý, góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước dưới đất.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tư vấn thực hiện là Trung tâm Thông tin, Kinh tế Tài nguyên nước thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường.