Phấn đấu giảm hộ nghèo xuống dưới 35% vào năm 2015

ThienNhien.Net – Nhằm tiếp tục thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung phấn đấu đến năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống bình quân dưới 35% theo chuẩn nghèo hiện hành.

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc cần khẩn trương hoàn chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2015, trong đó có các đề án, dự án về giảm nghèo cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2012.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu bổ sung, sửa đổi chính sách hỗ trợ sản xuất đối với các huyện nghèo, trình Chính phủ chính sách hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ rừng trong giai đoạn tới.

Các địa phương cũng cần chú ý lựa chọn các nội dung ưu tiên đầu tư, nhất là các lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người nghèo như: điều chỉnh đất đai để sản xuất, đầu tư về thủy lợi, về cây giống, hỗ trợ khuyến nông – lâm – ngư…; đồng thời khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phát triển sản xuất gắn với quy hoạch xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn; quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực phải đáp ứng yêu cầu sản xuất, ngành nghề để phát huy hiệu quả ngay trên địa bàn.