Bổ sung kinh phí cho Hà Giang di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch

Bổ sung kinh phí cho hàng nghìn hộ dân ở Hà Giang di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch. Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Ngày 26/12, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí cho tỉnh Hà Giang thực hiện di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính trích 20 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2011 để hỗ trợ tỉnh Hà Giang hoàn thành di chuyển 1.000 hộ dân. Phần kinh phí còn lại, UBND tỉnh Hà Giang sử dụng ngân sách địa phương để xử lý.

Đối với hỗ trợ di chuyển 3.119 hộ còn lại theo Đề án được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ Tỉnh và bố trí kinh phí hỗ trợ trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm, từ năm 2012 – 2015. Chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Hà Giang có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả số vốn hỗ trợ và theo đúng quy định hiện hành, đồng thời bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và  huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành di chuyển, bố trí dân cư, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Được biết, UBND tỉnh Hà Giang đã rà soát, xây dựng, phê duyệt phương án di chuyển các hộ dân ở phân tán thuộc 4 huyện vùng cao núi đá nhằm cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, phòng chống thiên tai và bảo đảm an ninh quốc phòng.Theo báo cáo của tỉnh Hà Giang, năm 2011 đã thực hiện di chuyển được 1.000 hộ nhưng thiếu kinh phí để hỗ trợ cộng đồng nhân dân xen ghép thực hiện chuyển nhượng đất đai, nâng cấp một số công trình hạ tầng thiết yếu.

Do vậy, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí cho tỉnh Hà Giang thực hiện chính sách hỗ trợ 1.000 hộ dân đã di chuyển xen ghép sẽ tạo điều kiện để người dân sớm ổn định đời sống, sản xuất.