Tăng cường quản lý đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn Pù Luông

ThienNhien.Net – Trong năm 2012, Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông sẽ nhận được khoản kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng để thực hiện dự án tăng cường quản lý bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế cho người dân 9 xã nằm trong Khu bảo tồn, trong đó nguồn vốn đề nghị hỗ trợ từ Quỹ Bảo tồn Việt Nam (VCF) chiếm gần 4 tỷ, còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Dự án được thực hiện từ tháng 1-12/2012 trên phạm vi 9 xã thuộc địa bàn hai huyện Quan Hóa và Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa nhằm mục tiêu sử dụng bền vững nguồn tài nguyên tại Khu Bảo tồn Pù Luông thông qua nâng cao năng lực quản lý bảo tồn đa dang sinh học; xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích, cải thiện sinh kế cho người dân; điều tra, đánh giá, xây dựng chương trình giám sát đa dạng sinh học.

Một số hạng mục chính sẽ được dự án ưu tiên thực hiện, gồm: xây dựng quy chế cộng tác bảo vệ rừng giữa Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn với khu vực giáp ranh; xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích dưới dạng các thỏa thuận sử dụng nguồn tài nguyên; hỗ trợ sinh kế cho các thôn trọng điểm thông qua các tiểu dự án; đào tạo và duy trì hoạt động 20 tổ bảo vệ rừng trong thôn bản…