Bắc Kạn quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên phạm vi toàn bộ các đô thị và các trung tâm cụm xã, thị tứ.

Mục tiêu quy hoạch được xác định rõ theo từng mốc giai đoạn, trong đó đến năm 2020, địa phương phấn đấu đạt 90% tổng lượng chất thải đô thị phát sinh được thu gom, xử lý, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; 80% các đô thị có công trình tái chế chất thải rắn thực hiện phân loại tại hộ gia đình; 70% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các khu công nghiệp được xử lý…

Dự kiến sẽ có 8 khu xử lý chất thải rắn được quy hoạch, bao gồm 01 khu xử lý chất thải rắn tại thị xã Bắc Kạn cùng 07 khu xử lý chất thải rắn tại đô thị các huyện.

Tùy từng điều kiện cụ thể mà các địa phương có thể lựa chọn loại hình vận chuyển trực tiếp (thu gom tại khu vực phát thải trước khi vận chuyển đến điểm đổ thải) hoặc gián tiếp (thu gom tại các khu tập kết trước khi vận chuyển đến điểm đổ thải).

Ngoài ra, các đơn vị cũng căn cứ vào từng loại chất thải rắn và điều kiện tài chính mà lựa chọn công nghệ xử lý, gồm công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, công nghệ ủ sinh học, công nghệ đốt chất thải có thu hồi năng lượng; công nghệ đốt; công nghệ phụ trợ…