Quản lý hệ thống rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Theo Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng đặc dụng phải tổ chức lập quy hoạch bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng cho mỗi thời kỳ 10 năm.

Với những khu rừng đặc dụng chưa có quy hoạch đến năm 2020, trong năm 2011 và 2012 phải xây dựng quy hoạch bảo tồn và phát triển cho giai đoạn 2011-2020. Thời hạn hoàn thành lập, phê duyệt quy hoạch chậm nhất là tháng 12/2012.

Địa phương có từ 2 khu rừng đặc dụng trở lên phải lập quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh.

Đối với quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập quy hoạch rừng đặc dụng đến năm 2020.

Đối với quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước, Tổng cục Lâm nghiệp có nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nêu rõ, rừng đặc dụng có 3 phân khu.

Thứ nhất, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, là bộ phận của khu rừng đặc dụng được xác lập có diện tích vừa đủ để bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái tự nhiên, đáp ứng yêu cầu chủ yếu là duy trì quy luật phát triển tự nhiên của rừng và hệ sinh thái tự nhiên; được quản lý, bảo vệ chặt chẽ vì mục đích bảo tồn nguyên vẹn, kết hợp tổ chức thực hiện các chức năng khác của rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật.

Phân khu phục hồi sinh thái, là bộ phận của khu rừng đặc dụng được xác lập để khôi phục các hệ sinh thái nhằm đáp ứng yêu cầu chủ yếu là phục hồi rừng và các hệ sinh thái tự nhiên. Phân khu này được quản lý có tác động bằng một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh và bảo tồn kết hợp với tổ chức thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Phân khu dịch vụ – hành chính, là bộ phận của khu rừng đặc dụng được xác lập chủ yếu để xây dựng các công trình làm việc, sinh hoạt của Ban quản lý khu rừng đặc dụng, nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, cứu hộ và phát triển sinh vật, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và tổ chức thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Các phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng quy định như trên có thể được quy hoạch ở các vị trí khác nhau trong khu rừng đặc dụng. Việc điều chỉnh quy hoạch từng phân khu chức năng dựa trên đặc điểm, thực trạng diễn biến của rừng và mục đích quản lý, sử dụng rừng và được thực hiện sau mỗi kỳ quy hoạch hoặc sau mỗi lần rà soát diện tích các loại rừng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.