An Giang lập Quỹ bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Cùng trong ngày 24/10, UBND tỉnh An Giang ban hành hai quyết định về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh và Điều lệ quỹ. Tổng vốn điều lệ của Quỹ là 10 tỷ đồng, được cấp đủ trong vòng 3 năm, từ 2012 – 2014.

Quỹ được thành lập với mục đích huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư của nhà nước nhằm hỗ trợ các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận.

Hội đồng quản lý Quỹ bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản lý do Chủ tịch UBND tỉnh đảm nhiệm; các thành viên là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh; một số thành viên khác do Chủ tịch tỉnh bổ nhiệm.