Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

ThienNhien.Net  – Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo bổ sung các hoạt động phòng, chống lao, phong và sốt rét vào Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu thu hẹp nội dung, phạm vi các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường phù hợp với nguồn lực trong giai đoạn hiện nay; báo cáo Quốc hội bổ sung các hoạt động xử lý ô nhiễm các khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và xử lý ô nhiễm 3 lưu vực sông chính vào Chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau khi hoàn chỉnh Báo cáo về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng báo các các Đại biểu Quốc hội về Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 20115.

Được biết, căn cứ vào kết quả thực hiện trong giai đoạn 2006 – 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011, Chính phủ đã đưa ra những tiêu chuẩn để lựa chọn Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2012 – 2015. Ngoài ra Chính phủ đã xây dựng Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia (gồm 16 chương trình).