Thúc đẩy quản lý tài nguyên nước lưu vực Mê Công

ThienNhien.Net – Ủy ban sông Mê Công các quốc gia vừa có buổi làm việc tại Siêm Riệp, Campuchia nhằm thảo luận về kế hoạch thực hiện một dự án do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức AusAid (Úc) tài trợ. Dự án này có mục tiêu hướng đến việc thúc đẩy quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại lưu vực sông Mê Công.

Trong hợp phần Xuyên biên giới của dự án, một đề cương dự án về thúc đẩy quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại lưu vực sông Se San-Srepok giữa Việt Nam và Campuchia đã được phê duyệt; một đề cương dự án tương tự tại lưu vực sông Se Kông giữa Campuchia và Lào cũng được thông qua.

Bên cạnh đó, phiên họp cũng xem xét các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động trong khuôn khổ Hợp phần vùng của Dự án, là hợp phần quan trọng và gần như duy nhất trong việc thúc đẩy thực hiện các thủ tục pháp lý về sử dụng nước của Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Liên quan đến phương diện này, Phiên họp đã chấp thuận hai văn kiện về “Kế hoạnh Hành động trong phát triển năng lực thực hiện các thủ tục Ủy hội” và “Khung giám sát và đánh giá thực hiện dự án”.

Dự kiến, Phiên họp tiếp theo của Ban chỉ đạo Dự án sẽ diễn ra vào tháng 4/2012 tại Thành phố Viên Chăn, CHDCND Lào.