Hoàn thiện báo cáo PFES trước 30/11

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành báo cáo hàng năm về việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES), trình Bộ trước ngày 30/11.

Ngày 24/9/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Ngày 13/12/2010, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt Đề án triển khai triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị định tại một số địa phương hiện nay còn chậm, không đáp ứng yêu cầu.

Để tiếp tục thực hiện Đề án trong năm 2012, Bộ đề nghị các địa phương hàng năm báo cáo tình hình triển khai trước ngày 30/11 để Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ.