Quảng Nam lập tiểu khu bảo tồn biển

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt đề án thành lập tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển tại thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng, chủ đề án là Sở NN&PTNT, thời gian thực hiện trong vòng 3 năm, từ 2011 – 2013.

Mục tiêu của đề án nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị tài nguyên thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học, văn hoá – lịch sử theo nguyên tắc đồng quản lý; cải thiện và nâng cao đời sống của cộng đồng thôn Bãi Hương trên cơ sở quản lý, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản và các giá trị của Tiểu khu bảo tồn biển, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Đối tượng áp dụng của đề án bao gồm cộng đồng thôn Bãi Hương và các thôn còn lại thuộc xã Tân Hiệp; các đối tượng có hoạt động khai thác thuỷ sản và các đơn vị khai thác du lịch thuộc phạm vi Tiểu khu; Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm; và UBND xã Tân Hiệp.

Đơn vị quản lý chung Tiểu khu là Ban quản lý cộng đồng Bãi Hương, trong đó các thành viên tham gia mô hình được tổ chức thành các tổ cộng đồng như: Tổ tuần tra, Tổ tự quản, và Tổ truyền thông.