Về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án, công trình cấp bách

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTN ngày 23/6/2011 về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong năm 2011.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua Thường trực HĐND tỉnh, thành phố và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ.