Lập Dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường Hà Nội đến năm 2020

ThienNhien.Net – Ngày 9/8/2011, UBND Thành phố Hà Nội quyết định dành 3,354 tỷ đồng để lập dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thời gian thực hiện Dự án trong hai năm 2011-2012.

Mục tiêu của Dự án nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, năng lực quản lý môi trường của thành phố Hà Nội, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội thành phố bền vững.

Dự án này phải phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Chiến lược Quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2010; Chiến lược Quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của thành phố Hà Nội và các quy hoạch khác.

Sở Tài nguyên Môi trường được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư. Trách nhiệm của chủ đầu tư phải nghiên cứu, kế thừa, sử dụng cao nhất kết quả các dự án đã và đang thực hiện như Quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng không khí cố định trên địa bàn thành phố đến năm 2020; khảo sát, quy hoạch bổ sung mạng lưới quan trắc nước trên địa bàn thành phố mở rộng đến năm 2020… nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính hệ thống cũng như chất lượng quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; tiết kiệm vốn đầu tư; không thất thoát lãng phí vốn đầu tư.

Đặc biệt phải lựa chọn nhà thầu đúng quy định của pháp luật để thực hiện các Dự án lập quy hoạch bảo vệ môi trường gồm Quy hoạch hệ thống công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung của các đô thị, đặc biệt là đô thị trung tâm; các công trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn; Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và chống úng ngập đặc biệt là đối với đô thị trung tâm; hệ thống công trình cấp nước đô thị, nông thôn và cấp nước sản xuất; hệ thống bảo vệ môi trường không khí như bụi khí, phóng xạ…; hệ thống bảo vệ môi trường đất; hệ thống mai táng; hệ thống công viên, khu vui chơi, giải trí, hệ thống cây xanh và mặt nước đô thị.