Sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh

Đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh - Ảnh minh họa

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các địa phương phối hợp với các Bộ liên quan chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2011 việc ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất các nông, lâm trường dự kiến giữ lại để quản lý sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo trên nhằm đẩy nhanh việc triển khai Nghị định 170/2004/NĐ-CP và Nghị định 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Cùng với việc hoàn thành ký hợp đồng, trong năm 2011, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) chỉ đạo thực hiện giao đất đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích. Năm 2012 hoàn thành cắm mốc ranh giới sử dụng đất cho các nông, lâm trường

Thủ tướng chỉ đạo trong năm 2012 phải hoàn thành việc xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc, đường ranh giới sử dụng đất cho các nông, lâm trường, đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích.

Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn phương pháp và định mức chi phí xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc, đường ranh giới sử dụng đất; thí điểm việc đo đạc, thống kê chi tiết hiện trạng đất đai của các đối tượng đang sử dụng đất tại các nông, lâm trường, Ban Quản lý rừng… ở một số địa phương đại diện một số vùng sinh thái, trên cơ sở kết quả thí điểm kết hợp hiện trạng chung của cả nước. Từ đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý dứt điểm các trường hợp quản lý, sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương bảo đảm nguồn kinh phí cho việc đo đạc cắm mốc; trường hợp các doanh nghiệp ứng kinh phí để đo đạc, cắm mốc được trừ tiền thuê đất nộp cho địa phương.

Bộ NNPTNT sẽ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2012 chính sách và cơ chế quản lý đối với công ty lâm nghiệp có rừng tự nhiên là rừng sản xuất nhưng nghèo kiệt chưa được khai thác; cơ chế giao chỉ tiêu khai thác đối với đơn vị có rừng tự nhiên là rừng sản xuất đã được phê duyệt phương án điều chế rừng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng sau khi rà soát 3 loại rừng mà không đạt tiêu chí quy định hiện hành; giải pháp tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính, Bộ TNMT khảo sát đánh giá kết quả thí điểm cổ phần hóa cơ sở chế biến gắn với vườn cây, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT trình Thủ tướng Chính phủ giải pháp kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Đổi mới nông, lâm trường quốc doanh.