Hà Nội ban hành kế hoạch phòng, tránh động đất

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thông tin, cảnh báo, triển khai phòng, tránh, khắc phục hậu quả động đất. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, quần chúng nhân dân… tập trung vào 3 nội dung chính.

Thứ nhất, công tác phòng, tránh từ xa, trong đó cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Tính đến nay, động đất ít xảy ra trên địa bàn Thủ đô, mức độ xảy ra rất nhỏ, chưa gây thiệt hại, cho nên các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố còn tư tưởng chủ quan, thậm chí không quan tâm đến hiện tượng này.

Do đó phải tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, đưa kiến thức cơ bản về phòng, tránh động đất trên các phương tiện thông tin đại chúng và khuyến cáo mọi người dân tự tổ chức phòng, tránh khi nhận được thông tin cảnh báo.

Đồng thời, khi xây dựng các công trình công cộng, công trình cao tầng và các công trình quan trọng phải tính đến yếu tố động đất và rà soát, thống kê các khu nhà yếu, không đảm bảo để có phương án xử lý kịp thời. Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn thành phố lập kế hoạch và tổ chức diễn tập phòng tránh động đất trên địa bàn thành phố.

Thứ hai, công tác phòng, tránh khi có dự báo xảy ra động đất cần tập trung ngay lập tức bằng mọi biện pháp thông tin nhanh nhất đến người dân qua các hệ thống thông tin đại chúng và triển khai ngay phương án sơ tán dân ra khỏi những khu vực không đảm bảo an toàn.

Thứ ba, công tác khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất: các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành thành lập Ban chỉ huy phòng, tránh và khắc phục hậu quả động đất chỉ đạo các địa phương, cơ sở chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ”; huy động mọi nguồn lực để tham gia phòng, tránh, khắc phục hậu quả động đất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.