Hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm về môi trường

ThienNhien.Net – Thứ trưởng, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến nhận định, năm 2011 ngành xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống chế tài xử phạt đầy đủ, nghiêm minh, có tính răn đe đối với các vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Chiều 06/01, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến cho rằng các đơn vị chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trên các lưu vực sông.

Ngành môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước.

Tại các làng nghề, khu vực nông thôn, vấn đề ô nhiễm môi trường sẽ được ngành phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện triệt để, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế về bảo vệ môi trường làng nghề và khu vực nông thôn. Tổng cục Môi trường tiếp tục triển khai quyết liệt Quyết định 64/2003/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong năm 2010, công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào những thành công chung của toàn ngành và môi trường, cũng như sự phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây cũng là năm đầu tiên Tổng cục Môi trường tiến hành thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, trong năm 2010, Tổng cục đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan buộc Công ty Vedan phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân có hành vi gây ô nhiễm môi trường nước sông Thị Vải, tổ chức thành công Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ ba và các sự kiện liên quan, trong đó đã thông qua Thông cáo chung của Hội nghị với nhiều đánh giá, nhận định quan trọng, là căn cứ định hướng cho các bộ, ngành và địa phương triển khai công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Cũng trong năm qua, Tổng cục đã tổ chức thẩm định và trình lãnh đạo bộ phê duyệt 180 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần làm thay đổi nhận thức, thái độ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với công tác bảo vệ môi trường.

Tính đến nay, trong số gần 440 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý ô nhiễm triệt để trong giai đoạn 1 của Quyết định 64/2003/QĐ -TTg, đã có gần 330 cơ sở cơ bản đã hoàn thành các biện pháp xử lý, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…