Thừa Thiên Huế rà soát quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

ThienNhien.Net – UBND Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu Sở Công Thương chủ trì việc rà soát lại, loại bỏ khỏi quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp (CCN) không có điều kiện phát triển, mở rộng các CCN có khả năng kêu gọi được nhiều nhà đầu tư, đồng thời bổ sung các CCN phù hợp.

Đồng thời, giao Sở Công Thương cùng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất, tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư hạ tầng CCN, hệ thống xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn (có thứ tự ưu tiên cụ thể), nhằm thực hiện chỉ tiêu đến năm 2015 có 70% khu công nghiệp, CCN, làng nghề có hệ thống xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn.

Về việc quản lý, kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN, UBND tỉnh yêu doanh nghiệp chủ đầu tư hạ tầng đó chịu trách nhiệm trực tiếp về đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định tại Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý CCN.

Đối với Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Hương Sơ, UBND thành phố Huế lập hồ sơ chuyển đổi Ban quản lý hiện có thành Trung tâm phát triển CCN.