Chính phủ ra nghị định về quản lý rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Ngày 24/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

Nghị định này được áp dụng đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

Nghị định quy định rõ về quản lý hệ thống rừng đặc dụng với những nội dung như quy hoạch rừng đặc dụng; xác lập khu rừng đặc dụng; thành lập, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý khu rừng đặc dụng; chuyển loại, điều chỉnh, chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng; khôi phục hệ sinh thái tự nhiên; nghiên cứu khoa học trong khu rừng đặc dụng; sử dụng bền vững tài nguyên, hoạt động dịch vụ trong khu rừng đặc dụng…

Theo Nghị định được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện Nghị định này; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách đầu tư hệ thống rừng đặc dụng; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững hệ thống các khu rừng đặc dụng; phối hợp với các bộ liên quan thực hiện các quy định của Nghị định này.

Nghị định cũng ghi rõ, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý hệ thống các khu rừng đặc dụng trên địa bàn; tổ chức rà soát, phân loại hệ thống các khu rừng đặc dụng, xác định cụ thể diện tích, ranh giới của từng khu rừng đặc dụng để căm mốc và tổ chức việc giao rừng, cấp giấy nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về rừng đặc dụng ở địa phương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 01/03/2011.