Tăng cường công tác quy hoạch và đưa vào dự án luật

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2011.

Chỉ thị nêu rõ, các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định danh mục các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu cần lập cho ngành mình. Đồng thời, rà soát, sửa đổi các quy định về trình tự lập quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, các định mức, đơn giá lập quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tế.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai lập, thẩm định quy hoạch của địa phương mình, bảo đảm sự phù hợp và tính liên kết với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

Hàng năm, UBND các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch lập quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình và bố trí đủ kinh phí để triển khai những quy hoạch có trong danh mục đã ban hành.

Bên cạnh đó cần củng cố, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về quy hoạch và đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ chuyên môn về quản lý quy hoạch; thực hiện nghiêm túc việc công bố những quy hoạch đã được phê duyệt theo thẩm quyền.

Đưa dự án Luật Quy hoạch vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng Luật Quy hoạch; đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ để đưa dự án Luật Quy hoạch vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2011.

Nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn về trình tự quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung định mức, đơn giá cho công tác thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, lập, thẩm định, đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch và công bố quy hoạch.