Sông Hồng có diện tích lưu vực lớn nhất

ThienNhien.Net – Theo Danh mục lưu vực sông liên tỉnh vừa ban hành kèm theo Quyết định 1989/QĐ-TTg, Việt Nam có 392 lưu vực sông liên tỉnh; trong đó, có 313 sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông lớn và 79 sông liên tỉnh độc lập.


313 sông liên tỉnh thuộc các hệ thống sông lớn như: sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, sông Hồng – Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Mê Kông (Cửu Long).

Trong các sông liên tỉnh thuộc lưu vực sông lớn, sông Hồng có diện tích lưu vực lớn nhất là 63.783 km2, chiều dài 551 km, thuộc 20 tỉnh, thành phố như Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Nội, Thái Bình,…

Sông Tiên Yên, sông Ba Chẽ, sông Gianh, sông Bến Hải,… là các sông liên tỉnh độc lập. Trong đó, sông Gianh có chiều dài và diện tích lưu vực lớn nhất, thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.