Nâng cao năng lực tổ chức dịch vụ tư vấn môi trường

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai Dự án "Nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức dịch vụ tư vấn môi trường" thuộc Đề án "Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025".


Phó Thủ tướng lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương để bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu của các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 27/09/2009.

Một trong những giải pháp thực hiện Đề án là khuyến khích việc thành lập các tổ chức dịch vụ tư vấn môi trường phục vụ phát triển bền vững ngành công nghiệp môi trường.