Hà Nội quy định về cấp phép khai thác tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Ngày 16/08, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố.


Theo đó, quy định này áp dụng đối với mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có các hoạt động liên quan đến việc khai thác tài nguyên nước và xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy định nêu rõ về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, trả lại, chuyển quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị được cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 10m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm; khai thác và sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng từ 5.000m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm; xả nước thải vào lưu vực nguồn nước với lưu lượng từ 10m3/ngày đêm đến dưới 5.000m3/ngày đêm; xả nước thải bệnh viện vào lưu vực nguồn nước với lưu lượng dưới 5.000m3/ngày đêm.

Đồng thời, Sở được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ cho các tổ chức, cá nhân có địa chỉ thường trú trên địa bàn thành phố theo quy định.

Ngoài mức quy định trên, các tổ chức và hộ cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn cho mục đích không phải sinh hoạt sẽ do UBND các quận, huyện, thị xã cấp giấy phép.

Cũng theo quyết định này, giấy phép sẽ bị thu hồi trong trường hợp được cấp nhưng không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chủ giấy phép vi phạm nội dung quy định của giấy phép, gây cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.