Bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

ThienNhien.Net – Với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra định hướng phải giữ vững 3,6 triệu ha trồng lúa trong cả nước, trong đó đặc biệt chú ý đến vai trò của 2 vựa lúa trọng điểm là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.


Cụ thể, theo Công An Nhân dân 07/08, khu vực đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa phải giữ được 1,755 triệu ha; đồng bằng sông Hồng ít nhất 560.000ha.

Từ năm 2030 trở đi sẽ ổn định diện tích trồng lúa ở cả hai khu vực này, đạt gần 2,3 triệu ha; quy hoạch cụ thể diện tích đất trồng lúa cho các vùng trung du miền núi Bắc bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhằm giữ vững 3,6 triệu ha đất trồng lúa trong cả nước.

Trong tháng 8 tới đây, Ban Chỉ đạo “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp quốc gia” sẽ thống nhất nội dung báo cáo để lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ và Quốc hội.