Diễn thế phi sinh thái

ThienNhien.Net – “Bao thân xanh bỗng hoá đen/Để cho ít lúa mọc chen đất rừng/Than ai nương rẫy đặng đừng/Lúa thời xanh đó nhưng rừng héo hon”.

pha rung