Quảng Ninh: Quy định mới chọn nhà đầu tư phát triển rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quy định trình tự, hồ sơ lựa chọn Nhà đầu tư phát triển rừng trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1270/2010/QĐ-UBND).


Theo đó, từ ngày 14/05/2010, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước (gọi tắt là nhà đầu tư) xin đầu tư phát triển rừng trên địa bàn tỉnh phải lập thủ tục, hồ sơ theo trình tự cụ thể tại quy định mới được ban hành và nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa liên thông của UBND tỉnh”.

Hội đồng xét duyệt thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư phát triển rừng trên nguyên tắc phù hợp với quy hoạch phát triển rừng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực.

Việc xét duyệt sẽ căn cứ trên năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư. UBND tỉnh giao và ủy quyền cho Sở Kế hoạch – Đầu tư xây dựng, thông qua Hội đồng xét duyệt, phê duyệt bảng điểm đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh. Bảng điểm đánh giá theo thang điểm 100, nhà đầu tư đạt 70 điểm trở lên được xác định là đủ điều kiện nghiên cứu lập dự án đầu tư.

Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư phát triển rừng là điều kiện để nhà đầu tư thực hiện các thủ tục lập dự án, phê duyệt quy hoạch, thực hiện thủ tục thuê đất và các thủ tục tiếp theo.

Quy định cũng nêu rõ, kết quả lựa chọn nhà đầu tư phát triển rừng cho từng dự án có hiệu lực trong thời gian 6 tháng kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn. Quá thời gian trên, nếu nhà đầu tư không lập xong dự án, phê duyệt quy hoạch chi tiết thì kết quả lựa chọn nhà đầu tư không còn giá trị thi hành.

Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư phát triển rừng trước khi giao đất, cho thuê đất nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, tính khả thi của các dự án; tránh tình trạng giao đất cho những chủ đầu tư không đủ năng lực, dẫn đến tình trạng dự án không tiến hành đúng tiến độ, lãng phí tài nguyên đất rừng.