OHK tuyển Cán bộ hiện trường

Oxfam Hồng Kông (OHK) đang cần tuyển 02 Cán bộ hiện trường, làm việc tại Văn phòng dự án OHK, huyện Tương Dương, Nghệ An. Hạn nộp hồ sơ: 5 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2010.


Bản mô tả công việc

Chức vụ:  Cán bộ hiện trường Nghệ An 

Địa điểm làm việc: Tại văn phòng dự án OHK  huyện Tương Dương, Tỉnh Nghệ An 

Tóm tắt công việc: Chịu sự giám sát của cán bộ Quản lý văn phòng dự án Nghệ An và chịu trách nhiệm đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động dự án của OHK tại tỉnh Nghệ An 

Báo cáo cho:  Cán bộ Quản lý Văn phòng dự án Nghệ An (viết tắt là QLVP Nghệ An) 

Vị  trí: Vị trí cho cán bộ là người Vịêt Nam. Mức lương: Bậc III

Chịu trách nhiệm: Thực tập sinh địa phương theo sự phân công

 

Giám sát chung:

Cán bộ hiện trường sẽ  báo cáo cho người Quản lý trực tiếp của mình – Cán bộ Quản lý văn phòng dự án Nghệ An. Người này sẽ giám sát công việc và tiến độ làm việc của cán bộ hiện trường, dựa theo sự phân công nhiệm vụ và đánh giá công việc sẽ được tiến hành hàng năm.

 

Mục  đích của vị trí này

 1. Cán bộ hiện trường sẽ làm việc toàn thời gian (100%) tại văn phòng dự án OHK ở huyện Tương Dương, với trách nhiệm hỗ trợ quản lý tất cả các lĩnh vực khác nhau của các dự án phát triển tại 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Những dự án này tập trung vào lĩnh vực sinh kế nông thôn, chú trọng lồng ghép các vấn đề về tiếp cận thị trường, quản lý rủi ro thiên tai, quản lý nguồn lực và hệ thống nông nghiệp.
 2. Cán bộ hiện trường sẽ cùng làm việc với đối tác địa phương các cấp (cấp cộng đồng, thôn bản, xã, huyện và tỉnh) cũng như hợp tác với các tổ chức Phi Chính Phủ (PCP) khác để đảm bảo các dự án thực hiện có chất lượng và đạt hiệu quả/tác động mong muốn (bao gồm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá)

 Mức độ trách nhiệm và những đóng góp mong đợi đối với sự phát triển chương trình của vị trí này được thể hiện sau đây.

 

Nhiệm vụ  & Trách nhiệm:

A. Quản lý  các dự án, chương trình phát triển:

 

Lập kế  hoạch

 1. Đóng góp vào quá trình lập kế hoạch cho chương trình hoạt động của Oxfam Hồng Kông tại Việt Nam và đặc biệt tại tỉnh Nghệ An
 2. Chịu sự giám sát của cán bộ QLVP Nghệ An,  điều hành quá trình lập kế hoạch và thiết kế dự án (bao gồm xác định vấn đề, đánh giá nhu cầu, phân tích giới, điều hành hội thảo lập kế hoạch…)
 3. Cùng với cán bộ QLVP Nghệ An và cán bộ OHK tại Hà Nội phát triển đề xuất chương trình/dự án cũng như hoạt động gây quỹ.

Quản lý  hoạt động dự án/chương trình

 

 1. Làm việc trực tiếp/mật thiết với đối tác trong quá trình triển khai dự án và hỗ trợ đối tác khi cần thiết để đảm bảo dự án/chương trình triển khai đúng tiến độ, ngân sách và đúng các mục tiêu đã thống nhất giữa các bên (kể cả tham gia vào các khảo sát, nghiên cứu…)
 2. Chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát dự án để kịp thời nắm thông tin/số liệu về hoạt động dự án và đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch.
 3. Báo cáo cho người quản lý về tiến độ dự án và bất kỳ vấn đề gì (nếu xảy ra) có khả năng ảnh hưởng tới kết quả của dự án/chương trình. Cán bộ hiện trường cũng sẽ phải giám sát và hỗ trợ kịp thời cho các đối tác.
 4. Liên lạc, trao đổi thông tin thường xuyên với các đối tác và các ban ngành liên quan về hoạt động của dự án; có trách nhiệm trả lời và đưa ra các phản hồi về bất kỳ các vấn đề nào mà đối tác quan tâm (liên quan tới dự án)
 5. Chủ động giải quyết vấn đề trong phạm vi nguyên tắc, ngân sách, quy trình đã được thống nhất giữa các bên; và/hoặc báo cáo cho cán bộ quản lý để tìm giải pháp nếu những vấn đề này cần xem xét cẩn thận về mặt quản lý và thông tin dự án.
 6. Hỗ trợ đối tác trong việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện và giám sát đánh giá hoạt động dự án cũng như kỹ năng báo cáo một cách thường xuyên và trong những trường hợp bất thường.
 7. Xác định nhu cầu đào tạo, nâng cao năng lực cho đối tác (đặc biệt đối với đối tác cấp cộng đồng), nhằm nâng cao kỹ năng quản lý dự án và kỹ năng báo cáo
 8. Hỗ trợ viết các báo cáo nội bộ và báo cáo đối ngoại (gồm cả báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ dự án), báo cáo tháng của OHK (gửi trước ngày 25 hàng tháng cho văn phòng OHK tại Hà Nội)
 9. Tăng sự hiểu biết của cán bộ OHK về cộng đồng người dân tộc thiểu số tại vùng dự án, nhằm tăng hiệu quả thực hiện dự án
 10. Tham dự các hoạt động xây dựng năng lực, học tập cho cán bộ của OHK, có thể cần di chuyển trong phạm vi cả nước (Vinh – Hà Nội)

Quản lý  tài chính dự án/chương trình

 

  1. Hỗ trợ cán bộ QLVP chuẩn bị dự trù ngân sách cho dự án trong phạm vi ngân sách đã đệ trình hàng năm và thực hiện các yêu cầu thanh toán theo tháng
  2. Quản lý hoạt động dự án tuân thủ theo những thủ tục và quy định tài chính đã được thỏa thuận. Bao gồm cả việc trao đổi các thủ tục này cho đối tác và những người có liên quan tới dự án
  3. Cung cấp những thông tin tài chính về dự án/chương trình cho văn phòng Hà Nội khi được yêu cầu
  4. Hỗ trợ việc kiểm toán ở văn phòng OHK Hà Nội hoặc ở các dự án của đối tác

B. Học  hỏi, xây dựng mạng lưới và mối quan hệ đối tác

 

  1. Cùng với cán bộ QLVP duy trì và củng cố quan hệ với các đối tác hiện tại ở cấp xã, huyện và tỉnh.
  2. Tích cực xây dựng mối quan hệ (qua email, hội họp…) với những ban ngành then chốt và đối tác mới trong tỉnh và huyện (Ví dụ: với Sở KHĐT và các ban ngành khác của tỉnh, Bộ NNPTNT, các tổ chức PCP quốc tế, PCP địa phương, tổ chức phát triển Luxemburg, các tổ chức đoàn thể), và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức PCP làm việc tại Nghệ An.
  3. Hỗ trợ cán bộ QLVP trong hoạt động vận động chính sách (bao gồm tài liệu hóa, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm các dự án/chương trình qua những hội thảo…)

C. Hỗ trợ hành chính

 

 1. Hỗ trợ cán bộ QLVP trong các công việc liên quan đến hậu cần và mua sắm cho chương trình/dự án và văn phòng tại địa phương
 2. Hỗ trợ cán bộ QLVP trong tổ chức hội thảo, tập huấn và tham quan thực địa
 3. Hỗ trợ trong việc in ấn phát hành tài liệu dự án
 4. Hỗ trợ đối tác và OHK trong tuyển dụng tư vấn thích hợp hoặc tìm các dịch vụ hỗ trợ hoạt động dự án khi cần thiết
 5. Hướng dẫn thực tập sinh làm việc tại văn phòng tại địa phương của OHK nếu có
 6. Và những công việc khác khi được yêu cầu bởi cán bộ quản lý trực tiếp.

Yêu cầu năng lực cụ thể:

 

 • Có kinh nghiệm trong triển khai và giám sát dự án; hiểu về cách tiếp cận có sự tham gia
 • Có kinh nghiệm trong quản lý nguồn lực: nhân lực, tài chính, tài sản
 • Có khả năng đào tạo nhân viên thuộc cơ quan đối tác, cộng đồng; có khả năng chủ trì cuộc họp, hội thảo
 • Có khả năng phân tích các vấn đề tài chính, có thể hỗ trợ vấn đề tài chính cho đối tác
 • Trình độ đại học, ưu tiên chuyên ngành xã hội, nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế hoặc có kinh nghiệm tương đương
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc (Thái và Khmu)
 • Kỹ năng máy tính tốt (soạn thảo văn bản và tính toán)
 • Có thể đi công tác tới các địa bàn dự án thường xuyên
 • Phụ nữ và người dân tộc thiểu số được đặc biệt khuyến khích nộp đơn vào vị trí này.

Oxfam Hồng Kông (OHK) là một tổ chức phát triển và cứu trợ độc lập có trụ sở đặt tại Hồng Kông. OHK đã hỗ trợ cho các dự án phát triển cồng đồng tại tỉnh Nghệ An từ năm 1993 đến nay. Đối tượng hưởng lợi là người dân tộc thiểu số và phụ nữ nghèo. Dự án của OHK đã góp phần đáng kể trong nỗ lực xoá đói giảm nghèo của chính quyền và người dân địa phương.

 

Quyền lợi:

          Làm việc trong môi trường phát triển vì cộng đồng; có cơ hội được tham gia các khóa học/tập huấn nâng cao năng lực

          Được bố trí nơi ở ngay tại văn phòng dự án

          Mức lương, thưởng và các chế độ phúc lợi theo quy định của tổ chức và Bộ luật lao động

          Mức lương tổng hàng năm từ USD7,804 đến USD10,074

 

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1.       Sơ yếu lý lịch, đơn xin việc bằng tiếng Việt

2.       Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (chấp nhận bản copy)

 

Hồ sơ có thể gửi qua thư tín, fax hoặc email về 1 trong các địa chỉ sau:

  1. Nguyễn Phương Tâm – Văn phòng Oxfam Hồng Kông – tầng 5, 22 Lê Đại Hành, Hà Nội.
   ĐT: 04-3-9454406  Fax: 04-3-9454405  Email: recruitment@ohk.org.vn
  2. Nguyễn Đình Hòa – Văn phòng Oxfam Hồng Kông tại Nghệ An – Khối Hòa Tân, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
   ĐT: 0383-741602   Fax: 0383-741603    Email: ndhoadntd@gmail.com


Hạn nộp hồ sơ:
chậm nhất 5 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2010

Để biết thêm thông tin mô tả công việc chi tiết, xin vui lòng liên hệ Nguyễn Phương Tâm (email: tamnp@ohk.org.vn)

Chúng tôi chỉ liên lạc với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu, không trả lại hồ sơ không đạt.

 

Tổ chức Oxfam Hồng Kông bảo đảm cơ hội công bằng cho các ứng viên dự tuyển