Đồng Nai: Nhiều chỉ tiêu về môi trường chưa đạt

ThienNhien.Net – Theo báo cáo gần đây của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, nhiều chỉ tiêu về môi trường năm 2009 vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể, theo mục tiêu Nghị quyết 125 của HĐND tỉnh đến năm 2010 phải có 30-40% các khu đô thị có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên cho đến nay, mới chỉ có khoảng 30% diện tích đô thị có hệ thống thoát nước trong khi hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) chưa được đầu tư xây dựng.


Đối với HTXLNT tập trung, Nghị quyết đề ra đến năm 2009, 100% Khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động phải có HTXLNT tập trung, tuy nhiên đến nay mới có 19/21 KCN đang hoạt động có HTXLNT tập trung, đạt 90,5%. Bên cạnh đó, phần lớn hệ thống xử lý nước thải này đã quá tải hoặc xấp xỉ công suất thiết kế và chưa đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định, chủ yếu là các chỉ tiêu về màu sắc, coliform, COD.

Về chỉ tiêu cấp nước sạch, đến nay mới có 98% số hộ dân ở đô thị được cấp nước sạch và 85,6% số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Kết quả này thấp so với mục tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2010 là có trên 95% dân số được sử dụng nước sạch cho sinh hoạt.

Đối với việc thu gom chất thải, rác thải, cho đến nay các đơn vị thu gom, xử lý chất thải nguy hại mới đạt 54% (chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết đến 2010 là 60%). Tuy nhiên, đối với việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lượng chất thải sinh hoạt, công nghiệp không nguy hại phát sinh gần 749 ngàn tấn/năm đã thu gom được trên 664 ngàn tấn/năm, đạt 88,7%; chất thải y tế được thu gom đạt 100%. 

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai cho biết, tỷ lệ thu gom các loại chất thải đạt chỉ tiêu nhưng chất lượng xử lý chưa đạt yêu cầu đang gây áp lực lớn trong việc xử lý chất thải rắn phát sinh trên địa bàn. Các phương tiện vận chuyển chất thải sinh hoạt của các địa phương chưa đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; việc phân loại chất thải tại nguồn chưa được thực hiện một cách triệt để; nhiều cơ sở nhỏ lẻ chỉ có chức năng thu mua phế liệu nhưng lại thực hiện thu gom chất thải nguy hại. Phần lớn các bãi chôn lấp chất thải rắn còn thô sơ không đảm bảo yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ các qui định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường, công nghệ sản xuất ở một bộ phận lớn các doanh nghiệp còn lạc hậu… Trong khi đó, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học, việc xả thải trực tiếp các chất thải trong chăn nuôi ra môi trường cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống xung quanh…