Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT ngày 30/11/2009, quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.


Đây là định mức về hao phí lao động, hao phí vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ, máy móc, thiết bị để thực hiện một khối lượng công việc nhất định.

Định mức kinh tế – kỹ thuật được xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quy trình thực hiện trong điều kiện tổ chức và kỹ thuật hiện tại của lĩnh vực tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời có tính đến việc áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới.

Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán cho việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước cho một lưu vực sông, vùng lãnh thổ hoặc một đơn vị hành chính.

Định mức này áp dụng cho các công việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt và điều tra, đánh giá tài nguyên nước ngầm tương ứng với bản đồ tỷ lệ 1:200.000; tỷ lệ 1:100.000; 1:50.000 và 1:25.000.

Đồng thời, nó cũng được áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2010.