Quy định về bộ chỉ thị môi trường quốc gia

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT ngày 11/08/2009 quy định về Bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí, mặt nước lục địa, nước biển ven bờ.

Quy định chung về Bộ chỉ thị môi trường quốc gia là cơ sở để các ngành và địa phương xây dựng và quản lý thông tin, dữ liệu về các vấn đề về môi trường một cách thống nhất, từ đó, xây dựng hệ thống thông tin hiện trạng môi trường quốc gia.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2009.