Tăng cường bảo vệ môi trường thời kỳ công nghịêp hóa, hiện đại hóa

ThienNhien.Net – Vừa qua, sáng 23/07, Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghịêp hóa, hiện đại hóa đất nước và triển khai, quán triệt một số chủ trương, chỉ thị mới của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo.


Trong 04 năm qua, tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường, góp phần vào sự nghịêp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo hướng bền vững. Các ngành chức năng có liên quan đang thực hiện quy hoạch chi tiết khu công nghịêp, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thành phố Cà Mau và tiến hành chỉnh trang lại nhà ở ven sông, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm các dòng sông và cảnh quan trong nội ô thành phố.

Những năm qua, trên địa bàn thành phố Cà Mau đã trồng hơn 20.000 cây xanh các loại theo các trục đường giao thông. Hiện tại, toàn tỉnh có 27 doanh nghịêp có hệ thống xử lý nước thải; 03 doanh nghiệp thực hiện sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14.000 và có 14 doanh nghịêp được cấp CODE xuất khẩu sang các nước Châu Âu; 1/12 bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải y tế; 10/12 bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải rắn; 9/12 bệnh viện thực hiện đúng quy trình xử lý chất thải; 7/9 huyện có bãi thu gom, xử lý rác thải.

Ngoài ra, tỉnh đã dành một phần kinh phí từ ngân sách và huy động các nguồn vốn khác để đầu tư cho các dự án, đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học – kỹ thuật phục vụ đời sống, sản xuất liên quan đến lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường như: nâng cấp và mở rộng hệ thống thoát nước thành phố Cà Mau (với công suất 30.200m3/ngày đêm); xây dựng bãi rác và lò đốt rác y tế tại bệnh viện các huyện; triển khai dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đọan 2007 – 2010; dự án “Điều tra hiện trạng, dự báo xu thế biến đổi môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng đất ngập nước tỉnh Cà Mau”…Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp thành lập các đội thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do chưa nhận thức đúng mức, đầy đủ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường chưa thường xuyên, liên tục; ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân chưa cao; một số hộ dân và chủ doanh nghịêp sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường; công tác quản lý nhà nước về môi trường chưa chặt chẽ,…đã ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghịêp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhằm hướng tới công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, tỉnh Cà Mau phấn đấu đến cuối năm 2010, cơ bản đạt các chỉ tiêu về môi trường đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Riêng về chất thải y tế, tất cả phải được thu gom, xử lý đúng quy định; toàn bộ các bệnh viện tỉnh, huyện, thành phố và trạm y tế cấp xã phải có thiết bị tiêu hủy chất thải y tế. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các họat động bảo vệ môi trường, hình thành ý thức tự giác về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác bảo vệ môi trường ở các cấp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghịêp vụ cho cán bộ làm công tác môi trường…

Bên cạnh đó, Hội nghị đã triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị (Khóa X) về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghịêp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Cà Mau.