Đà Nẵng: Triển khai 2 dự án nông thôn miền núi

ThienNhien.Net – Được sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong 02 năm 2010 và 2011, thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai 02 dự án thuộc chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010”.


Theo đó, Dự án “Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi dê thâm canh trên địa bàn huyện Hòa Vang” sẽ do Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang chủ trì với tổng kinh phí gần là 2,5 tỷ đồng, trong đó, ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng.

Dự án “Xây dựng mô hình trồng thương phẩm các loài hoa có giá trị cao phục vụ nền nông nghiệp đô thị tại thành phố Đà Nẵng” do Trung tâm Công nghệ Sinh học và Ứng dụng Khoa học Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng chủ trì với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 975.000.000 đồng. Hai dự án hoàn thành sẽ tạo nên các mô hình chăn nuôi và trồng trọt hiện đại, góp phần phát triển kinh tế cho vùng nông thôn thành phố Đà Nẵng.