Phổ biến thông tin hỗ trợ kiểm soát ô nhiễm nước

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực thể chế kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam”, ngày 16/06, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Tổng cục Môi trường phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo “Phổ biến thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm nước”, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu.

Đây là dự án được tài trợ bởi Quỹ phát triển thể chế (IDF) của Ngân hàng Thế giới với số tiền 300.000 USD và vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam là 30.000 USD, do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) là cơ quan đầu mối thực hiện, từ tháng 08/2007 đến tháng 08/2009.

Hội thảo đặt ra yêu cầu phổ biến các thông tin liên quan nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện ở các địa phương trong mục tiêu dài hạn, khi thời gian và nguồn tài trợ kết thúc. Qua đó, Tổng cục Môi trường nhấn mạnh cần tiếp tục cải thiện chính sách, phương pháp và năng lực của các cơ quan quản lý môi trường trong việc triển khai thực hiện các Nghị định 04, 67 và Quyết định 64/2003/QĐ- TTg về công tác bảo vệ môi trường; nhanh chóng xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật về quy trình tự quan trắc nước thải cho doanh nghiệp; xây dựng tiêu chí phân hạng doanh nghiệp theo công tác bảo vệ môi trường.

Nhiều đại biểu cho rằng, vai trò của cộng đồng địa phương, kể cả người dân trong việc hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường là rất lớn, tuy nhiên thời gian qua yêu cầu này chưa được chú trọng. Do đó cần hoàn thiện và giới thiệu website của dự án để cộng đồng tiếp cận thông tin, đẩy mạnh việc thu hút cộng đồng vào quá trình phân hạng doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với doanh nghiệp, Hội thảo đã cung cấp sổ tay hướng dẫn quy trình “sản xuất sạch hơn”, việc tiếp cận các nguồn tài chính ngoài dự án cho các doanh nghiệp công nghiệp để cải thiện và bảo vệ môi trường…

Hội thảo còn giới thiệu kết quả thí điểm bước đầu trong phân hạng 10 doanh nghiệp tại hai tỉnh Bắc Ninh và Quảng Nam, tham khảo công tác quản lý nước thải công nghiệp, việc thực hiện các Nghị định 04, 67 và Quyết định 64/2003/QĐ- TTg tại tỉnh Khánh Hòa.