Bảo vệ môi trường lưu vực sông bằng kinh phí Nhà nước

ThienNhien.Net – Ngày 22/01/2009 Bộ Tài Chính đã ra Thông tư số 14/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, quyết toán và sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
Thông tư này quy định cụ thể nội dung chi và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc khu vực công ích. Trong đó, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án do các Bộ, cơ quan trung ương chủ trì thực hiện do ngân sách trung ương bảo đảm; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án do các địa phương chủ trì thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm.
 
Ngoài ngân sách nhà nước, vốn còn được huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí để thực hiện các nhiêm vụ, dự án của Đề án này thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành, trong đó quy định cụ thể căn cứ lập nhiệm vụ, dự toán, trình tự lập dự toán và công tác quyết toán.
 
Các Bộ, các cơ quan Trung ương và các địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ, dự án có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, các cơ quan liên ngành, thực hiện công tác báo cáo, thanh tra và kiểm tra định kỳ 6 tháng và kết thúc năm ngân sách.