Lập phương án thu gom, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng

ThienNhien.Net – Ngày 14/11/2008, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lập phương án thu gom, tiêu hủy các loại thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, xử lý vùng đất ô nhiễm, trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm và bố trí nguồn kinh phí tiêu hủy.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động bố trí kinh phí tiêu hủy thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng thuộc doanh nghiệp mình. Chi phí này được tính vào chi phí hợp lý loại trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Kinh phí tiêu hủy thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước thuộc địa phương quản lý hoặc không rõ nguồn gốc, thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập phương án xử lý cụ thể, chủ động bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương để thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm sử dụng dự toán ngân sách của Bộ để thực hiện tiêu hủy thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước thuộc Bộ quản lý.
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn cụ thể phương pháp tiêu hủy.