150 triệu USD hỗ trợ Việt Nam điện khí hóa nông thôn

ThienNhien.Net – Ngày 4/11/2008, Ngân hàng thế giới và Ngân hàng Việt Nam đã ký hiệp định tín dụng trị giá 150 triệu đô la Mỹ, nhằm trợ giúp Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới điện nông thôn.

Khoản hỗ trợ này từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) (quỹ của Nhóm Ngân hàng Thế giới) chuyên hỗ trợ các nước có thu nhập thấp, sẽ được sử dụng cho Dự án Phân phối Điện Nông thôn.

Dự án nhằm mục đích cải thiện cung cấp điện trung thế đến một số các hệ thống phân phối và bán lẻ điện. Trong các hoạt động, dự án sẽ tiến hành cải tạo và tăng cường năng lực phân phối điện của hệ thống đường dây hiện có, xây dựng thêm các trạm điện và chuẩn hóa các trạm điện này tới 22, 35 và 110kV.

Điều này có thể giúp các trạm điện đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, cung cấp điện nhiều và ổn định hơn cho các hộ sản xuất, kinh doanh đồng thời giảm thất thoát điện năng. Bên cạnh các khoản đầu tư xây dựng, sẽ có trợ giúp kỹ thuật nhằm phát triển các công ty điện (PCs) thành các trung tâm phân phối điện hiện đại. Tổng kinh phí của dự án này là 206,28 triệu đô la Mỹ, trong đó IDA sẽ hỗ trợ 150 triệu đô la Mỹ và Cơ quan Phát triển quốc tế Úc AusAid hỗ trợ 3 triệu đô la Mỹ.

Để biết thêm thông tin về Dự án Phân phối Điện Nông thôn, xin mời xem tại đây