Kết quả dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

ThienNhien.Net – Ngày 12/09/2008, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Dưới đây là một số kết luận và ý kiến chỉ đạo đã được đưa ra.

Trong thời gian từ năm 2006 đến nay, trồng rừng mới được 581.220 ha (trong đó, trồng rừng sản xuất 443.460 ha, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 137.760 ha) bình quân đạt 58% so với chỉ tiêu; khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh vượt so với chỉ tiêu (khoanh nuôi tái sinh 1.030.000 ha, đạt 128%; khoán bảo vệ rừng 2.300.000 ha, đạt 155%).

Từ kết quả trên cho thấy việc trồng rừng mới của Dự án từ nay đến hết năm 2010 còn lại là rất lớn, vì vậy đòi hỏi các Bộ, ngành và các địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để đến hết năm 2010 hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu: trồng rừng mới 420.000 ha (rừng phòng hộ, đặc dụng 113.000 ha, rừng sản xuất 317.000 ha); khoanh nuôi tái sinh và khoán quản lý bảo vệ rừng đảm bảo diện tích như hiện nay.

Trong kết luận, Phó Thủ tướng cũng đã nêu ra một số nhiệm vụ cũng như cơ chế phối hợp của các Bộ ngành liên quan bao gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tài chính để có thể bảo đảm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Dự án đã được quy định trong Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI.