Hà Nội: Đất nông nghiệp xen kẽ được chuyển thành đất ở

UBND TP Hà Nội vừa ban hành qui định mới về điều kiện, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà giữa khu dân cư hoặc đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư thành đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác).

Sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đối với diện tích được chuyển sang đất ở là lâu dài, đối với diện tích chuyển sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 50 năm (tuy nhiên, khi hết hạn, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng có thể được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng).

Theo Qui định ban hành kèm Quyết định 46/2008/QĐ-UBND ngày 14/07/2008, diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp qui hoạch sử dụng đất hoặc qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc qui hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt; phải không nằm trong chỉ giới mở đường qui hoạch, phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, qui hoạch phòng chống lũ và diện tích hành lang lối đi chung của khu vực.

Nếu thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng nằm liền kề các khu vực “nhạy cảm” (kể trên), Phòng Tài nguyên – Môi trường phải xin ý kiến thỏa thuận của Phòng Kinh tế – Kế hoạch và phát triển nông thôn, Phòng Văn hóa – Thông tin và Ban Chỉ huy quân sự, Công an quận, huyện về phạm vi hành lang bảo vệ an toàn.

Trường hợp thửa đất xin chuyển có phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường qui hoạch, hành lang bảo vệ an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng thì khi UBND quận, huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đồng thời phải quyết định thu hồi phần diện tích này, giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc UBND phường, xã, thị trấn quản lý.

Hộ gia đình, cá nhân sẽ phải nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất theo qui định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất: từ đất vườn, ao trong cùng thửa có nhà trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở sang thành đất ở thì nộp tiền sử dụng đất theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ; từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở thì nộp tiền sử dụng đất theo điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 198/2006/NĐ-CP ngày 03/12/2006 của Chính phủ…

Tiền sử dụng đất và các khoản nghĩa vụ tài chính khác theo qui định phải được hộ gia đình, cá nhân nộp vào ngân sách Nhà nước chậm nhất 6 tháng kể từ ngày Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất được ký. Sau thời hạn này, nếu chưa nộp tiền, UBND quận, huyện có trách nhiệm bãi bỏ Quyết định trên.

Thời gian giải quyết của UBND phường, xã, thị trấn không quá 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu thửa đất không đủ điều kiện chuyển đổi, người xin chuyển mục đích sử dụng đất sẽ được trả lời bằng văn bản (có lý do rõ ràng).