JICA giúp Việt Nam cải thiện môi trường lưu vực sông

Ngày 04/03 tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Dự án hợp tác “Nghiên cứu quản lý môi trường nước các lưu vực sông tại Việt Nam”.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một kế hoạch quản lý môi trường nước một cách hiệu quả; tăng cường năng lực trong xây dựng các kế hoạch quản lý môi trường nước hiệu quả cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh; và tăng cường năng lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giám sát, hỗ trợ và điều phối việc thực thi các biện pháp về quản lý môi trường nước tại các lưu vực sông giữa các ban, ngành, tổ chức và cộng đồng liên quan.

Nghiên cứu của JICA dự kiến kéo dài 20 tháng, sẽ thực hiện thí điểm ở lưu vực sông Cầu.

JICA hiện đang hỗ trợ tăng cường năng lực về khoa học và công nghệ trong bảo vệ môi trường nước cho Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với những hỗ trợ về phần mềm của JICA, Nhật Bản cũng đã hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng xử lý nước thải thông qua nhiều dự án vốn vay của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC)./.