Hà Lan – Việt Nam triển khai chương trình khai thác nước bền vững

Một chương trình hợp tác Hà Lan – Việt Nam về Nước cho Lương thực và Hệ sinh thái sẽ bắt đầu khởi động vào ngày 20/09. Mục tiêu là quản lý tổng hợp tài nguyên nước một cách bền vững ở Việt Nam.

Một chiến lược quốc gia nhất quán về Nước cho Lương thực và Hệ sinh thái là chìa khóa để đạt được mục tiêu quản lý tổng hợp tài nguyên nước một cách bền vững ở Việt Nam.

Đó là mục tiêu của chương trình hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam về Nước cho Lương thực và Hệ sinh thái. Chương trình này sẽ bắt đầu khởi động vào ngày 20/09. 

Chương trình đối tác này được xây dựng nhằm hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề phối hợp liên ngành trong xây dựng và thực hiện các chính sách, chiến lược giữa các ngành nông nghiệp, thủy sản, môi trường và công nghiệp.

Theo ông Hans Hoogeveen, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng Thực phẩm Hà Lan, việc xây dựng một chiến lược quốc gia nhất quán về Nước cho Lương thực và Hệ sinh thái là chìa khóa để đạt được mục tiêu quản lý tổng hợp tài nguyên nước một cách bền vững.

Qua đó, dự án hy vọng giúp Việt Nam giải quyết một cách hiệu quả các thách thức về phát triển và sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực.

Sáng kiến này sẽ được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và các bộ liên quan như Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam – những đại diện cho các ngành chủ chốt mà hoạt động phụ thuộc nhiều vào tính sẵn có liên tục của nguồn tài nguyên nước về số lượng, thời điểm cũng như chất lượng.