Lập các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế

Bộ Y tế cho biết Bộ sẽ thành lập các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm nâng cao năng lực kiểm soát và phòng chống dịch bệnh.

Các trung tâm này có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc kiểm dịch y tế đối với các cơ sở cung ứng thực phẩm, đồ uống, nước sinh hoạt trong khu vực cửa khẩu; xử lý và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định; phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang mầm bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng trong khu vực cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các trung tâm này còn tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực kiểm dịch y tế và đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác kiểm dịch y tế.